Regulaminy

foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku


Motto: "Gdzie nie ma książki, tam w życiu człowieka czyni się zła pustka, której niczym wypełnić nie można(…). Człowiek więdnie bez dobrej książki, jak więdnie kwiat bez słońca…” K. Makuszyński

Regulamin Biblioteki Szkolnej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku

 

 1. Z zasobów biblioteki mogą korzystać uczniowie szkoły, nauczyciele, wszyscy inni pracownicy.
 2. Użytkownicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z materiałów zgromadzonych w bibliotece.
 3. Zbiory biblioteki udostępniane są na miejscu , w czytelni oraz na zewnątrz (do domu) za pośrednictwem nauczyciela bibliotekarza.
 4. Jednorazowo można wypożyczyć pięć tytułów na okres jednego miesiąca, lektury na dwa tygodnie, kasety wideo, płyty CD na jeden dzień.
 5. Po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem, można uzyskać zgodę na prolongatę terminu zwrotu materiałów na kolejny okres.
 6. Uczniowie mogą wypożyczać książki i inne dokumenty tylko na swoją kartę.
 7. Czytelnik odpowiada materialnie za udostępnione mu przez bibliotekę materiały, w chwili wypożyczenia powinien zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi wszelkie uszkodzenia i inne nieprawidłowości zauważone w pobieranych egzemplarzach zasobów bibliotecznych.
 8. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów użytkownik jest zobowiązany do zakupu takiej samej pozycji lub innej wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza.
 9. Można wypożyczać książki na okres ferii i wakacji, po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem.
 10. Maturzyści rozliczają się z wypożyczonych zbiorów najpóźniej na tydzień przed zakończeniem zajęć. Do zakończenia egzaminów maturalnych i egzaminu zawodowego ze wszystkich zasobów biblioteki mogą korzystać na miejscu w czytelni.
 11. Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie, nauczyciele) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot wypożyczonych z biblioteki materiałów („obiegówki”) i przedłożenia go w sekretariacie szkoły.
 12. Uczniom osiągającym najwyższe wyniki w czytelnictwie oraz biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznane na koniec roku nagrody książkowe.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

 

 1. Prawo do korzystania ze stanowisk internetowych mają uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.
 2. Komputery uruchamiamy tylko za zgodą bibliotekarza.
 3. Przy jednym stanowisku może pracować maksymalnie dwóch użytkowników.
 4. Komputery w pracowni przeznaczone są do edycji tekstów, korzystania z baz danych, poczty elektronowej i Internetu.
 5. Zabrania się korzystania z: gier przyniesionych z zewnątrz i ściąganych przez Internet, wchodzenia na strony o tematyce pornograficznej, płatnych stron internetowych, robienia zakupów w sklepach internetowych.
 6. Zabrania się zmian ustawień w panelu sterowania, drukarek, plików i folderów, przenoszenia i usuwania plików i folderów bez zgody nauczyciela.
 7. Zabrania się kopiowania, reprodukowania, używania i wytwarzania programów chronionych prawami autorskimi.
 8. Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu odpowiedzialność finansową ponosi użytkownik.